Vakgebieden

Het lesaanbod voldoet aan de kerndoelen die zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs. Wij werken op school met methodes zoals die ook in het reguliere basisonderwijs gebruikt worden.
We maken keuzes in het dagelijks aanbod en laten de kinderen de stof verwerken op een manier die bij ze past. Voor de één wat abstracter, voor de ander meer praktisch. Zelfstandig wanneer het kan en met begeleiding wanneer dit nodig is. Het verwerken van de stof gebeurt zowel op papier als op het Chromebook. Tweemaal per jaar wordt geëvalueerd of de leerlingen hun in het OPP gestelde doelen behalen.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren leuk vinden. Daarom is er een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Kinderen werken in verschillende groepjes samen, ook met leerlingen met verschillende leeftijden. Kinderen worden getraind in het helpen van een ander, het zich verplaatsen in een ander en elkaar respecteren.

Taalleesonderwijs 


Taal is een essentiële factor in het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan en het begrijpen van de wereld. Voordat een leerling begint met lezen, moet er voldaan worden aan de leesvoorwaarden. Als een leerling er aan toe is, starten we met de aanvankelijk leesmethode Lijn 3. Daarna gebruiken we de methode Station Zuid. Daarnaast wordt het LIST Lezen ingezet. Dat is vooral gebaseerd op het ontwikkelen van leesplezier en leesmotivatie.
Op SBO Het Kompas is een ruim aanbod van leuke en aantrekkelijke boeken aanwezig, dat regelmatig wordt aangevuld.

Taalonderwijs 
Bij het taalonderwijs gaat het om het denken, praten en schrijven van woorden, zinnen en verhalen. Daarbij wordt de methode Pit gebruikt.
De methode besteedt veel aandacht aan woordenschat en begrijpend lezen. Deze vakken zijn volledig geïntegreerd in de methode.

Spellingonderwijs
Onder spelling wordt het foutloos schrijven van woorden bedoeld. Op SBO Het Kompas wordt gewerkt met de methode Pi Spello. Deze methode geeft de leerlingen een duidelijk overzicht van de verschillende spellingcategorieën met behulp van kleuren en woordplaatjes.


Schrijfonderwijs 
De bedoeling van het schrijfonderwijs is dat leerlingen een verzorgd handschrift aangeleerd krijgen. Leerlingen moeten in staat zijn in een behoorlijk tempo leesbaar te schrijven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verzorging van het werk. De kinderen leren schrijven met potlood en pen.
Op SBO Het Kompas wordt gewerkt met de methode Klinkers.

Rekenonderwijs

Bij het rekenonderwijs gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Er kan op verschillende manieren worden geoefend en met verschillende methodes en middelen. Het Chromebook is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Op SBO Het Kompas wordt gewerkt met de methode Alles Telt Q.

Wereldoriëntatie 
Onder wereldoriëntatie verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur, techniek en verkeer. Dit wordt grotendeels vormgegeven door de methoden Naut, Brandaan en Meander.
Ter ondersteuning wordt er gekeken naar programma’s van Schooltelevisie en Klokhuis en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de actualiteit. In groep 7 en 8 maken de leerlingen werkstukken.
Voor het verkeersonderwijs wordt op SBO Het Kompas gewerkt met de methode Klaar over!

Wetenschap en techniek 
Op alle scholen van de Nestas scholengroep wordt gewerkt met een programma ‘Wetenschap en techniek’ voor de leerlingen van alle verschillende groepen.
De leerlingen maken in thema’s kennis met allerlei aspecten van wetenschap en techniek, zowel in als buiten de school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld magnetisme, duurzaamheid, waterbeheersing etc. De lessen worden soms gegeven door gastdocenten en soms door de eigen leerkrachten. Ook vinden er bezoeken plaats aan bijvoorbeeld de duurzaamheidsfabriek.

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van de JRK-groepen hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Dat kan buiten op het schoolplein zijn of binnen in de gymzaal. Daarnaast krijgen zij één keer per week les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De leerlingen van de overige groepen krijgen bewegingsonderwijs (gym) in de gymzaal van school.

Cultuuronderwijs 
Met cultuuronderwijs willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele behoeften van iedere leerling, waarbij we het leren, ontwikkelen en spelen bevorderen. Leerlingen ervaren hoe het is om zichzelf uit te kunnen drukken via verschillende vormen (drama, muziek, dans, poëzie, beeldend) waarbij ze bovenal plezier ervaren bij de verschillende activiteiten.
Op onze school is een docent beeldende vorming verbonden, die wekelijks in diverse groepen met beeldende vorming aan de slag gaat. In schooljaar 2022-2023 zullen de groepen Nemo en Platvissen daarnaast meedraaien in een pilot rond het Dordtse cultuurpaspoort.

Praktijkvakken
Een andere leuke manier van leren is via de praktijkvakken of wel leren door te doen.
Leerlingen kunnen koken in het kooklokaal, techniek uitvoeren in het handenarbeidlokaal, tuinieren in de tuin en maatschappelijke, huishoudelijke taken doen in de school. Leerlingen leren daarbij het geleerde vanuit bijvoorbeeld de rekenlessen toe te passen in de praktijk (meten, wegen etc.).

Stop stoer doen
Alle leerlingen van onze school (m.u.v. de leerlingen van de JRK-groepen) krijgen wekelijks Stop stoer doen (SSD); een gedragsprogramma dat sport en bewegen inzet als middel om leerlingen te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Tijdens deze lessen gebruiken we sport en bewegen om te kijken hoe leerlingen communiceren, samenwerken en op elkaar vertrouwen. Stop Stoer Doen combineert in feite bewegingsonderwijs met gedragsinterventies. De lessen en interventies die worden ingezet tijdens de lessen in de gymzaal, worden vertaald naar de situaties in de klas. In de lessen van Stop stoer doen ervaren leerlingen wat de consequenties kunnen zijn van hun gedrag. Door middel van sport en spelsituaties proberen we gedrag te ontlokken, dat collectief te evalueren en zo te komen tot gezamenlijk leren. Het aanleren van positief groepsgedrag is een belangrijk onderdeel van de lessen. Samen staan we sterk en samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van onszelf en de ander.

Burgerschap
Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Ze leren over het nemen van besluiten en de invloed die zij hierop kunnen hebben, passend bij hun situatie en mogelijkheden. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te bevragen. Zo ontwikkelen zij hun eigen mening.
Bij de lessen burgerschap worden leerlingen uitgedaagd om verbanden te leggen tussen hun eigen wereld en grotere maatschappelijke vraagstukken. In het midden van de wereld leren kinderen zichzelf kennen en de ander begrijpen. Vaak worden de lessen burgerschap geïntegreerd met andere lessen. In de week van Burgerschap besteden we op onze school hier extra aandacht aan.