Extra aandacht en expertise

Leerlingen op SBO Het Kompas hebben extra aandacht en begeleiding nodig. De leerlingen worden systematisch gevolgd in hun ontwikkeling. De prestaties van de leerlingen worden niet afgezet tegen een ‘gemiddeld’ kind, maar tegen de eigen vorderingen.

Een aantal malen per jaar worden toetsen afgenomen. Aan de hand van deze toetsen kunnen wij systematisch, via een uitgebreid leerlingvolgsysteem, gedurende de hele schoolloopbaan de ontwikkeling van ieder kind volgen en bijstellen.

Voor elk kind wordt een plan gemaakt. De leerkracht (soms ondersteund door een onderwijsassistent) zorgt voor een passend aanbod in de groep.

Daarnaast kan de leerkracht rekenen op ondersteuning van een vast team van deskundigen: het zorgteam. Dit zorgteam wordt gevormd door meerdere professionals die gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Het zorgteam bestaat uit intern begeleiders, orthopedagoog, leerlingcoach, ouder-kindcoach, logopedist, kinder-oefentherapeut en jeugdarts.

Zijn er zorgen over uw kind dan kunnen we, met uw toestemming, meer hulp inschakelen vanuit het zorgteam.

De school werkt ook samen met externe partners die we kunnen inschakelen. Zie de schoolgids voor een volledig beschrijving van de zorg op onze school.

OPP

Alle leerlingen op SBO Het Kompas hebben eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat welke ondersteuningsbehoeften en welke instructiebehoeften een kind heeft. Het OPP omvat de totale ontwikkeling van het kind en geeft een leerroute en uitstroomprognose uit.

Na ongeveer 6 weken in het nieuwe schooljaar wordt het OPP voor dat jaar, in overleg met ouders/verzorgers en de betrokken leerlingen op- en bijgesteld. Wij maken graag gebruik van uw input. U kent uw kind het beste. Hierdoor creëren we ook een meer gedeelde verantwoordelijkheid (van leerkracht, ouders/verzorgers en leerling) rondom de doelen die in het OPP beschreven worden.

Daarnaast wordt in het OPP beschreven welke extra zorg een leerling krijgt en ook de leerlijnen en leerroutes worden hierin vastgesteld.

Het opgestelde OPP wordt in februari en in juni geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Deze evaluaties komen naar voren bij de oudergesprekken.